Úvod > Projekty

Projekty

Dluhové poradenství

Projekt „Dluhové poradenství“ je realizován za podpory   ČSOB a Poštovní spořitelny. Tento projekt je zaměřen na poradenství klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené problémy s dluhy. Součástí projektu je také zvyšování odborné erudice poradců jednotlivých poraden a neustálé zkvalitňování  metodiky práce s klientem trpícím předlužením. Klienti jsou v rámci tohoto projektu informováni o možnostech řešení situace související s předlužením.

Spotřebitelské poradenství

Tento projekt je realizován za podprory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů.

Občanské poradenství

Projekt Občanské poradenství je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy. Cílem projektu bylo poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a čtyř kontaktních míst v Praze.

logo mhmp

Do projektu byla zapojena  občanská poradna Praha 1, Praha 2 SPOLEČNOU CESTOU, Praha 3 REMEDIUM a Praha 12 Proxima Sociale, kontaktní místo na Praze 17 s adresou Socháňova 27, kde je domovskou poradnou Praha 2 Společnou cestou, kontaktní místo poradny Praha 1 sídlící na adrese Veleslavínská 39, kontaktní místo OP Remedium  s adresou Přístavní 24- Praha 7,  kontaktní místo na Praze 4 s adresou Děkanská vinice I. 984/2, 140 00 Praha 4 a kontaktní místo na Praze 4 s adresou V Horkách 1426/12.

 

Na občanské poradny se můžete bez obav  obrátit na těchto adresách:

Občanská poradna Praha 1

Jakubská 3, 110 00 Praha 1, tel. 222 310 110

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.oppraha1.wz.cz

 Občanská poradna Společnou cestou

Spytihněvova 4, 128 00 Praha 2, tel. 223 011 642

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.spolcest.cz

 Občanská poradna Remedium

Křišťanova 15, 130 00 Praha 3, tel. 272 743 666

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.remedium.cz

Občanská poradna Proxima Sociale

Rakovského 3138, 143 00 Praha 12, tel. 241 770 232

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.proximasociale.cz

 

Kontaktní místo občanské poradny Společnou cestou: Praha 17

Socháňova 27, 163 00 Praha 17

tel. 223 011 642, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Otevírací doba: středa: 9:00-13:00, čtvrtek: 14:00-18:00

 

Kontaktní místo Občanské poradny Prahy 1: Praha 6

Veleslavínská 39, 160 00 Praha 6

tel. 235 312 939, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Otevírací doba: čtvrtek: 8:00-15:00 pro neobjednané

 

 

 

 

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama

Logo OPZ barevné
 

Projekt (reg.č. 03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003273) Asociace občanských poraden se zaměřuje na cílovou skupinu žen ohrožených na trhu práce (ženy s dětmi mladšími 15 - většinou po MD/RD) dvou krajů ČR - Ústeckého a Moravskoslezského.

 
Pro většinu českých žen obnáší už samotné mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvalifikace a ve svém důsledku tak zhoršení postavení na trhu práce a s tím související velmi obtížný návrat na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. Toto jsou problémy, na které se projekt zaměřuje.
 
Cílem je  realizace komplexního podpůrného program skládající se z diagnostických, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit, které sledují stěžejní cíl projektu - zlepšení postavení ohrožených žen z CS na trhu práce. Součástí aktivit bude i mentoring a koučing při zaměstnání.
 
K tomuto základnímu cíli projektu se váží dílčí cíle, které navazují na zjištěné potřeby cílové skupiny žen ohrožených na trhu práce:
 • Zvýšení motivace žen ohrožených na trhu práce ke znovu začlenění se na trh práce, motivovat 180 žen z CS ke vstupu do projektu a dokončení aktiv.
 • Navýšení orientace 180 zapojených žen na trhu práce, navýšení dovedností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání.
 • Navýšení orientace 180 zapojených žen v oblasti finanční gramotnosti, pracovně-právní problematice.
 • Zjištění osobnostních a profesních předpokladů u všech zapojených žen do projektu.
 • Zvýšení odborných znalostí 40 žen v oblastech potřebných na regionálním trhu práce.
 • Navýšení manažerských dovedností 30 žen z cílové skupiny.
 • Zajištění vzdělávání v oblasti projektového řízení a finančního managementu celkově pro 60 osob z CS.
 • Úspěšné umístění znevýhodněných žen na trh práce - celkově bude zaměstnáno min. 20 os. z CS, z toho 7 v rámci flexibilních úvazků.
 
Projekt bude realizován skrze 5 klíčových aktivit:
 
1. Vstupní diagnostika, motivační aktivity
Všechny osoby z CS nejprve vstoupí do této aktivity, která bude probíhat po celou dobu realizace projektu průběžně. Odborní pracovníci(ce) provedou vstupní diagnostiku, následně se každá žena zúčastní skupinových motivačně-vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity budou probíhat kvartálně v každém kraji. Aktivita naplňuje dílčí cíl projektu 1, 2, 3 a 4.
 
2. Komplexní individuální poradenství
V rámci KA budou podpořeny všechny osoby z CS, které vstoupí do projektu a to minimálně v rámci 12 hodin individuálního poradenství. Aktivita rozvíjí témata ze skupinových aktivit z KA 1, na kterou v tomto bodu částečně navazuje a podobně jako KA 1 naplňuje dílčí cíle projektu 1, 2, 3 a 4. Cílem poradenství je, aby klientka sama (po poskytnutí poradenské pomoci) hledala účinná a efektivní řešení svých problémů a konečné rozhodnutí o nejoptimálnější variantě učinily samostatně.
 
3. Vzdělávání
V rámci této aktivity budou naplňovány některé dílčí cíle projektu. Na základě výstupů zejména z KA 1 některé ženy absolvují doporučené vzdělávací aktivity. Vzdělávání bude součástí komplexního systému podpory. Maximální snaha RT pak bude, aby vzdělávání přímo navazovalo na požadavky trhu práce tak. Současně budou reflektovány závěry z diagnostiky i doporučení z individuálních poradenství. V případě potřeby se některé ženy mohou zúčastnit více vzdělávacích kurzů.
 
4. Zaměstnávání, poradenství při hledání zaměstnání formou mentoringu pro všech 180 os.. Každá žena po ukončení KA 2, příp. 3 bude mít po 3 měsíce k dispozici mentora, který ji bude podporovat při vstupu na trh práce.
 
5. Koučing, následná zpětná vazba-
V rámci KA bude koučing probíhat pro zaměstnané ženy v rámci projektu 6 měsíců.
 
 
 

Společně pro Prahu 7

Společně pro Prahu 7, který je zaměřený na integraci do společnosti seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Pro dosažení tohoto cíle bylo zřízeno nové kulturně komunitní centrum na Praze 7. Projekt je financován z operačního programu Praha-pól růstu ČR. Reg. č. projektu: 07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000188

 

 logolink-OP-PPR

Otevírací hodiny Kulturně komunitního centra: Přístavní 24, Praha 7 Holešovice, 1. patro, číslo dveří 107:

pondělky, úterky a čtvrtky od 12:00 do 16:00 hodin.

 logo fc

Pracovnice Kulturně komunitního centra:

Ing. Helena Brožková 

Helena Brožková působí v Asociaci občanských poraden jako koordinátorka cílové skupiny a poradce pro seniory a rodiny s dětmi (zvlášť samoživitelky a samoživitele) v Kulturně komunitním centru Prahy 7. V uplynulých letech vedla vzdělávací a kulturní projekty pro nejrůznější cílové skupiny a také projekty podporující mezigenerační setkávání a předávánízkušeností. Helena také absolvovala rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a věnovala se práci s osobami v obtížných situacích a rodinami, ohroženými sociálním vyloučením.

Kontakt: email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.  + 420 601 141 155

 prukazove2

 

Ing. Alena Zagorová

Alena Zagorová působí v Asociaci občanských poraden jako komunitní pracovnice Kulturně komunitního centra. V uplynulých deseti letech pracovala v organizacích poskytujících sociální služby. K jejím předešlým zkušenostem patří dlouholetá praxe v oblasti administrativy Alena vystudovala VŠE v Praze a absolvovala rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na oblast duševního zdraví.

Kontakt: email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. + 420 601 141 154

Al

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany je

Senioři mají např. relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na často nepřiměřeně velké byty a situaci neřeší až do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo


Značná část seniorů se v souvislosti s odchodem do důchodu dostává do finanční tísně, přičemž většinou nemá možnost tento stav zlepšit vlastní výdělečnou činností. Tento fakt se pak negativně odráží např. v uzavírání pro seniory nevýhodných spotřebitelských smluv nebo úvěrů a roztočení dluhové spirály. Velký problém pro seniory představují stále také nekalé obchodní praktiky, neboť právě na tuto ohroženou skupinu se zaměřují nekalí prodejci.

Tato cílová skupina, především pak starší senioři, se většinou neumí bránit manipulaci, nátlaku, ponižování a agresi ze strany jiných lidí, zvláště pokud se jedná o manipulaci ze strany rodinných příslušníků. A tak problematika exekucí seniory zasahuje také v případech zadlužení některého z členů jejich rodiny. V obavě před exekutorem senioři často raději platí dluhy za své děti, vnuky apod., čímž se sami dostávají do komplikované sociální situace.

Aby bylo dodržování lidských práv účinné, musí sami senioři znát svá práva a rozeznat špatné zacházení ze strany rodiny či širší veřejnosti. Ke zvýšení ochrany práv seniorů je proto nezbytné posílit jejich samostatnost a zvýšit informovanost o možnostech obrany a vymahatelnosti jejich práv.

 

Hlavní cíle projektu:

1) Formou poradenství a právní pomoci poskytnout seniorům aktivní podporu  v oblasti ochrany jejich lidských práv. Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo skrze zajištění vlastního poradenství, které bude doplněné o osobní poradenství v regionech při zvlášť závažných nepříznivých situacích.

2) Zvýšit povědomí o řešení typizovaných problémových situací mezi seniory prostřednictvím provozování internetové poradny, zpracování databáze nejčastějších dotazů a odpovědí, sestavování návodů k řešení typických problémových situací.

Tato databáze nejčastějších otázek a odpovědí bude distribuována formou emailu.Databáze bude sledovat zejména rovinu aktivního poradenství formou zajištění informací, které budou pomáhat seniorům při řešení problémů spojených s porušováním jejich lidských práv a důstojnosti (v oblasti dluhové problematiky). Na základě realizace projektu v minulém roce bylo zjištěno, že nejčastější problémy seniorů jsou spojeny s exekučním řízením a insolvencí, proto bude databáze tématicky zaměřená na dluhovou problematiku. K databázi bude zorganizováno školení pro poradce, které bude zaměřeno na nejčastěji řešené problémy v poradenských organizacích v rámci dluhové problematiky.

V rámci realizace projektu bude celkově podpořeno minimálně 5 000 osob z cílové skupiny seniorů.

Doba realizace projektu: od       1. 1. 2018       do 31. 12. 2018

 

 

Projekt Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Občanské vzdělávání: SŠ

Projekt Asociace občanských poraden se zaměřuje na rozvoj občanského vzdělávání na středních školách v Praze. V rámci projektu vznikne a bude implementován komplexní program k posilování občanského vzdělávání a výchovy k demokracii a výchovy k občanství, který se zaměřuje přímo na rozvoj kompetencí studentů převážně 3. ročníků středních škol v Praze. Součástí programu bude i další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na moderní metody výuky dětí a žáků v oblasti občanských kompetencí.

 

 

 logolink-OP-PPR

 

 

Projekt „Občanské vzdělávání“,  reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000314  je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů z operačního programu Praha- pól růstu ČR.

 

Projekt bude realizován skrze 4 klíčové aktivity:

 1. Tvorba komplexního vzdělávacího programu
 2. Realizace vzdělávacího programu pro studenty
 3. Realizace vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky
 4. Evaluace

 

Komplexní program podpory žen samoživitelek

Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu žen samoživitelek z Ústeckého kraje, kterým bude poskytnuta podpora ve formě komplexního programu skládajícího se z podpory cílové skupiny týkající se řešení problémů souvisejících s dluhy (zadlužeností až předlužeností, která velmi často končí až výrazným zhoršením bytové situace, odebráním dítěte apod.) a zaměstnání, čímž přispěje k jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důležitou součástí je přímé zaměření na celkovou finanční stabilizaci jednotlivých osob z cílové skupiny.

Hlavním cílem projektu je přímá podpora 60 žen z cílové skupiny ve formě absolvování komplexního programu podpory speciálně zaměřeného na definované problémy cílové skupiny.

Specificky se pak program zaměřuje zejména na podporu prevence ztráty bydlení a případně na znovu začlenění do bydlení, řešení složité finanční situace, osvětu v této oblasti a na podporu přístupu k zaměstnání a jeho udržení.

povinné-ručení-kooperativa-obrázek-1

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněn

Partnerský projekt Asociace občanských poraden (AOP) a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP) se zaměřuje na cílovou skupinu - osoby se zdravotním postižením, specificky na ženy s onkologickým onemocněním, kterým nabízí sérii motivačních, poradenských, diagnostických a dalších aktivit vč. rekvalifikace, díky kterým budou moci snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce.

Nedílnou součástí projektu je zprostředkování zaměstnání pro 20 žen z cílové skupiny.

Aktivity projektu:

1. Motivační a diagnostické aktivity

2. Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího vstupu na trh práce

3. Rekvalifikace

4. Zprostředkování zaměstnání, poradenství při hledání zaměstnání

5. Mentoring, následná zpětná vazba

 

Logo OPZ barevné

Projekt „Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním“ reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009209 je finacován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost.

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora

Projekt  Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem tohoto projektu je  rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými  poradci v oblasti problematiky bydlení.

Školení pro poradce během roku budou probíhat dvě, každé v rozsahu čtyř hodin, která budou zaměřená na aktuální problémy řešené v občanských poradnách v rámci problematiky bydlení. Občanští poradci a občanské poradkyně budou během roku dostávat kontinuální právní podporu v rozsáhlejších případech a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství.

Během projektu  bude rozšířena specializovaná databáze pro oblast bydlení  jako odborný podklad pro poskytování poradenství. Ten obsáhne vzorové a standardizované odpovědi v dalších tématech řešených v občanských poradnách.

Občanské poradny i AOP budou svým poradenstvím o právech a povinnostech souvisejících s problematikou bydlení výrazně přispívat občanům  v roce 2018.

Termín realizace projektu: 1.1.2018-31.12.2018

 

mmr cr rgb

 

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz